Friday, August 14, 2009

A Guide to the Music of Thelonious Monk, in Farsi - Part IIIراهنماي موسيقي مانك، بخش سوم.
دورۀ پرستيژ مانك با ديدار تاريخي او با ساني راولينز (نوازندۀ ساكسفون تنور) به اوج خود مي رسد. در يادداشت قبل تريوهاي او در پرستيژ را مرور كرديم اما بهترين روزهاي مانك در اين دوران با آلبوم تلانيوس مانك و ساني راولينز رقم خورده است. يكي از باشكوه ترين و زنده ترين لحظات راولينز را بايد در ورودش به آلبوم، لحظۀ نخست آهنگ اول كه The way you look tonight نام دارد، بشنويد. البته تمام اين آلبوم ، بر خلاف عنوانش، با ساني راولينز نيست و يك دو قطعه اجرا شده با تريو نيز در آن وجود دارد.

اين دوره براي شناساندن مانك به موسيقي دوستان و منتقدان بسيار مهم است چرا كه در آن روزها مانك به خاطر لغو مجوز اجراي زنده در كافه اش نمي توانست در نيويورك كنسرت بدهد (اصل قصه اين است كه مانك را با رفيقش باد پاول در ماشين مي گيرند و مانك حاضر نمي شود چيزي كه در اصل متعلق به باد بوده را لو بدهد، بنابراين خودش متهم و از كار محروم مي شود)، بنابراين دو آلبوم آخرش در پرستيژ براي نشان دادن عمق ايده هاي تازۀ او در موسيقي نقشي مضاعف بازي كردند.

No comments:

Post a Comment