Sunday, June 21, 2009

We Insist!


پيشنهاد موسيقيايي امروز من شنيدن آلبوم We Insist! Freedom Now Suite مكس روچ است. سوئيت هفت قسمتي كه روچ دربارۀ تاريخ سياهان آمريكا و برده داري ضبط كرده است. اين آلبوم دل هاي رنجيده و روح هاي خسته در جستجوي فرداهايي روشن است. اشعار اين آلبوم توسط اسكار براون جونيور نوشته شده و از آن جا كه براون در شيكاگو و روچ در نيويورك بود بيشتر اين قطعات در مكالمه هاي تلفني آن دو و پشت خط مكتوب شده اند. 
گروهي از غول هاي جاز در اين آلبوم همراه و همكار مكس روچ بوده اند [فهرست كاملشان به لاتين در انتهاي اين يادداشت خواهد آمد]
آلبوم با Driva’ man آغاز مي شود، قطعه اي كه كولمن هاوكينز ما –هاوك - در آن مي نالد و مي گريد و خدا مي داند كه با هر نت او روح از تن شنونده جدا مي شود. ابي لينكلن كه در كافه Black Orchid شيكاگو توسط روچ كشف شد، خواننده آلبوم است. او فرياد مي زند و مناجات مي كند، اما در همه حال صدايش رنجيده و خشمگين است. شاهكار او در اين مجموعه، «مناجات، اعتراض، صلح» قطعه اي 8 دقيقه اي است كه در آن لينكلن فقط با درام مكس روچ همراهي مي شود. او از آرامش روحاني گاسپل «مناجات» به فريادهاي جان خراش «اعتراض» مي رسد. اما صداي او در بخش واپسين، صلح، جايي است ميان فرياد و مناجات.
نت هاي درخشان بوكر ليتل، ترومپتيست بزرگ، ممفيسي يكي پس از ديگري گشايندۀ قطعۀ دوم، «روز آزادي» اند.
سپس به All Africa مي رسيم كه قرار بود آلبوم براي نمايش سير تاريخي برده داري تا جنبش آزادي هاي مدني با آن آغاز شود اما بعد از مدتي تصميم گرفته شد تا شروع كار به غرش كولمن هاوكينز در Driva’ man سپرده شود.
تمام نوازندگان براي آخرين بار در اشك هايي براي ژوهانسبورگ گرد هم مي آيند.
يادداشت پشت جلد نت هنتوف براي آلبوم با نقل قولي از فيليپ راندولف آغاز مي شود:

“A revolution is unfurling—America’s unfinished revolution. It is unfurling in lunch counters, buses, libraries and schools—wherever the dignity and potential of men are denied. Youth and idealism are unfurling. Masses of Negroes are marching onto the stage of history and demanding their freedom now!”
فهرست نوازندگان:
Booker Little: Trumpet
Walter Benton: Tenor Sax
Coleman Hawkins: Tenor Sax
Julian Priester: Trombone
James Schenk: Bass
Max Roach: Drums
Raymond Matillo: Percussion
Michael Olatunji: Percussion, Conga, Drums, Voices
Thomas Duvail: Percussion
Abbey Lincoln: Vocals
Nat Hentoff: Liner Notes


No comments:

Post a Comment